مدرسه هوشمند

مدرسه ما هوشمند است

نه از ان جهت که صبحگاه در سالن مدرسه  با ابزار های صوتی و تصویری با کیفیت بالا اجرا می شود

نه از آن جهت که ویدئو پرژکتور در کلاس ها نصب است .

نه از آن جهت که تخته های لمسی و قلم های نوری دارد .

نه از آن جهت که لب تاپ برای تحقیقات دانش آموزان در زنگ های کلاسی در اختیارشان قرار میگیرد.

نه از آن جهت که به شبکه جهانی نت متصل می شود .

بلکه

از آن جهت که دبیران و دانش آموزانی داریم که

با ساختن محتواهای دیجیتال سعی میکنند از این ابزار ها

جهت آموزش و یادگیری بیشتر در کنار تخته و ماژیک استفاده کنند .

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که

دبیران و معلمانش

ابزار را در خدمت هوش و استعداد خود به کار گیرند و  موجب ارتقای یادگیری شوند.