دخترانمان را برای زمان خودشان تربیت کنیم

0

فرصت محدود است

    امام علی علیه السلام فرمودند: اِغتَنِمُوا الفُرَص فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب   فرصت محدود است و وظایف و کارها بسیار. باید دست بر زانو گذاشت و همین امروز اقدام کرد. فردا ممکن است...