طرح همیار معلم:‌

درپايان مهر ماه هر سال تحصيلي به هنگام آماده سازي كار نامه هاي بازتاب نوبت اول دانش آموزان قوي و ضعيف در دروس مختلف شناسايي مي شوند.
پس از مشخص شدن دانش آموزان قوي و ضعيف در مباحث درسي براي اجراي طرح هميار معلم برنامه ريزي مي گردد، در اجراي اين طرح بعضي دانش آموزاني هستند كه به كار بيشتري نياز خواهند داشت اين دانش آموزان در طرح مطالعاتي بعد از ساعت مدرسه قرار مي گيرند و در ساعات بعد از ظهر به تمرين و تكرار با نظارت مسئولين آموزشي مدرسه مي پردازند .

در طرح همیار معلم  در مدرسه ما کار فراتر است، حتی در یک درس(زبان خارجی) ما از دانش آموزان به عنوان معلم رسمی درس استفاده کردیم و  موفق هم بودیم.

برای اجرای طرح همیار معلم فرمهای  تعیین همیاران معلم و گزارش روزانه  همیاران معلم تهیه  و به آنها داده شد.
گزارش دبیران از همیاران معلم کلاس خود و تاثیر این طرح اموزشی بر روند آموزشی کلاس هر دو ماه یکبار تهیه و مورد بررسی قرار می گیرد.

تمامی جلسات همیاران معلم و همیاران مشاور در دفتر همیاران مدرسه ثبت گردید و در پایان سال تحصیلی از دانش آموزان فعال در این عرصه با لوح تقدیر و جایزه تقدیر به عمل آمد.