دبیران محترمی که درخواست حضور در تیم تدریس

دبیرستان دخترانه مهداسلام را دارند

می توانند جهت تکمیل فرم همکاری از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

 

https://survey.porsline.ir/s/KP8MZsJ

 

همکاران محترمی که درخواست حضور در تیم اجرایی(مشاوره- انظباطی-آموزشی)

دبیرستان دخترانه مهداسلام را دارند

می توانند جهت تکمیل فرم همکاری از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

https://survey.porsline.ir/s/yR1aFaB