مقالات برتر نانو در همایش ملی ابوعلی سینا

 

کسب مقام سوم تکواندو کشوری 

کتابخوان برتر شهر تهران خانم ندا عبدالهی

رتبه ی برتر قرآنی

رتبه های برتر در ازمون علمی

مقام های اول تا سوم مسابقات کشوری

ن

مسابقات قران کریم ( نماز و معارف اسلامی )

 

رتبه های برتر در فراخوان مقاله ی منطقه